پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مفاهیم و روش های آماری در 305 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مفاهیم و روش های آماری در 305 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مفاهیم و روش های آماری در 305 اسلاید

19000 قیمت

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مفاهیم و روش های آماری در 305 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مفاهیم و روش های آماری در 305 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار (در ایران) یا احصائیه (در افغانستان) دانشی است که به مطالعهٔ گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازماندهی داده‌ها می‌پردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل دادههای تجربی (حاصل از اندازه‌گیریو آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوش‌های ماشینی در داده‌ها، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن از آمار به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه‌های ماشینی در همه‌جا می‌باشد. علم آمار، علم فن فراهم کردن داده‌های کمّی و تحلیل آن‌ها به منظور به دست آورن نتایجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور اعتماد است.

در صورتی که شاخه‌ای علمی مد نظر نباشد، معنای آن، داده‌هایی به‌شکل ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی است که با استفاده از علم آمار می‌توان با آن‌ها رفتار کرد و عملیات ذکر شده در بالا را بر آن‌ها انجام داد. بیشتر مردم با کلمه آمار به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار می‌رود آشنا هستند؛ ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست. آمار عمدتاً با وضعیتهایی سر و کار دارد که در آن‌ها وقوع یک پیشامد به‌طور حتمی قابل پیش‌بینی نیست. اسنتاجهای آماری غالباً غیر حتمی اند، زیرا مبتنی بر اطلاعات ناکاملی هستند. در طول چندین دهه آمار فقط با بیان اطلاعات و مقادیر عددی دربارهٔ اقتصاد، جمعیت‌شناسی و اوضاع سیاسی حاکم در یک کشور سر و کار داشت. حتی امروز بسیاری از نشریات و گزارشهای دولتی که توده‌ای از آمار و ارقام را دربردارند معنی اولیه کلمه آمار را در ذهن زنده می‌کنند. اکثر افراد معمولی هنوز این تصویر غلط را دربارهٔ آمار دارند که آن را منحصر به ستونهای عددی سرگیجه‌آور و گاهی یک سری شکلهای مبهوت‌کننده می‌دانند؛ بنابراین، یادآوری این نکته ضروری است که نظریه و روش‌های جدید آماری از حد ساختن جدولهای اعداد و نمودارها بسیار فراتر رفته‌اند. آمار به عنوان یک موضوع علمی، امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که مستلزم جمع‌آوری داده‌ها به وسیله یک فرایند آزمایش و مشاهده و انجام استنباط و نتیجه‌گیری به وسیله تجزیه و تحلیل این داده‌ها هستند اهمیت بسیار دارند.

علم آمار

علم آمار، مبتنی است بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی. در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته می‌شود در حالی که در آمار استنباطی با بدست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان می‌کند در مورد جامعه استباط آماری انجام می‌شود. در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازیمی‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول در بارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست.

از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطّلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطّلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به‌شمار می‌آورند.

از طرف دیگر می‌توان آن را به دو بخش آمار کلاسیک و آمار بیز تقسیم‌بندی کرد. در آمار کلاسیک، که امروزه در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها تدریس می‌گردد، ابتدا آزمایش و نتیجه را داریم و بعد بر اساس آن‌ها فرض‌ها را آزمون می‌کنیم. به عبارت دیگر ابتدا آزمایش انجام می‌شود و بعد فرض آزمون می‌گردد. در آمار بیزی ابتدا فرض در نظر گرفته می‌شود و داده‌ها با آن مطابقت داده می‌شوند به عبارت دیگر در آمار بیزی یک پیش داریم-توزیع پیشین- و بعد از مطالعه داده‌ها و برای رسیدن به آن توزیع پیشین، توزیع پسین را در نظر می‌گیریم.

علم آمار یکی از علوم مرتبط با علم داده‌ها است.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: نتایج اساسی در آمار و احتمال

آمار توصیفی

احتمال

جمع در احتمال

احتمال شرطی

فرمول بیز

توزیع متغیرهای تصادفی

تابع چگالی احتمال نرمال

امید ریاضی

توزیع میانگین

و...

فصل دوم: استنباط درباره پارامتر یک جامعه

مقدمه

نمونه گیری

نمونه گیری تصادفی ساده

انتخاب نمونه تصادفی به حجم n

آماره

برآورد نقطه ای

برآورد کننده نااریب

برآورد کننده با کمترین واریانس

قضیه حد مرکزی

برآورد نقطه ای میانگین توزیع نرمال

برآورد نقطه ای واریانس توزیع نرمال

و...

فصل سوم: استنباط درباره پارامتر دو جامعه

برآورد نقطه ای و فاصله ای برای تفاضل میانگین های توزیع نرمال با واریانس معلوم

برآورد نقطه ای و فاصله ای برای تفاضل میانگین های دو جامعه نرمال با واریانس های مجهول

برآورد نقطه ای و فاصله ای برای تفاضل میانگین های دو جامعه نرمال با واریانس های مجهول و حجم نمونه های کوچک

برآورد نقطه ای و فاصل های برای تفاضلنسبت های دو جامعه

برآورد نقطه ای و فاصله ای تفاضل میانگین های دو جامعه وابسته

و...

فصل چهارم: آزمون فرض

مفاهیم اولیه

انواع فرض

انواع خطا

احتمال ارتکاب خطا

توان آزمون

آزمون فرض برای میانگین توزیع نرمال

آزمون فرض های دوطرفه با استفاده از فاصله اطمینان

آزمون با استفاده از روش آزمون فرض

آزمون فرض درباره پارامتر توزیع دوجمله ای

آزمون فرض درباره تفاضل دو نسبت

آزمون فرض درباره تفاضل میانگین دو جامعه

آزمون فرض درباره تفاضل میانگین دو جامعه وابسته

و...

فصل پنجم: ضریب همبستگی

مقدمه

ویژگی های ضریب همبستگی

نمودار پراکنش

ضریب همبستگی در نمونه

ضریب همبستگی پیرسن

محاسبه ضریب همبستگی در جدول توزیع فراوانی

توزیع R

فاصله اطمینان برای ضریب همبستگی جامعه

آزمون فرض درباره p

ضریب تعیین

و...

فصل ششم: آنالیز واریانس

مقدمه

آنالیز واریانس یکطرفه

مجموع تغییرات کل در نمونه

توزیع مجموع مربعات خطا

توزیع مجموع مربعات تیمار

و...

 

این مرجع شامل بیش از 50 مثال حل شده نیز می باشد.


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره