پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس تفسیر موضوعی قرآن کریم در 220 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس تفسیر موضوعی قرآن کریم در 220 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس تفسیر موضوعی قرآن کریم در 220 اسلاید

18000 قیمت

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس تفسیر موضوعی قرآن کریم در 220 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس تفسیر موضوعی قرآن کریم در 220 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر موضوعی، تفسیر موضوعی در برابر تفسیر ترتیبی شیوه‌ای در تفسیر آیات قرآن کریم است که مفسر از طریق آن به استنباط دیدگاه قرآن درباره موضوعی مرتبط با انسان و جهان هستی می‌پردازد.

عنوان تفسیر موضوعی از مصطلحات نوپدید دوره معاصر و عصر بازگشت به قرآن و بیش از هر چیز وامدار تحولات فکری و فرهنگی بنیادین در قرن چهاردهم است که برخی مفسران و مصلحان دینی بر ضرورت آن تأکید ورزیده‌اند. این شیوه تفسیر هنوز گام‌های آغازین خود را برمی‌دارد و تا رسیدن به بلوغ و پختگی فاصله زیادی دارد.

به نظر شهید صدر در عصر حاضر مسلمانان نیازمند استخراج و تنظیم نظر اسلام درباره همه رشته‌ها و شاخه‌های معرفت انسانی‌اند، تا در مواجهه با دیدگاه‌های فراوانی که دانشمندان مغرب زمین در زمینه‌های مختلف عرضه می‌کنند، از دیدگاه اسلام باخبر بوده، از آن دفاع کنند. همچنین نیازمند آن‌اند که دیدگاه و حکم اسلام را درباره موضوعات جدید و تجاربی بدانند که بشر در زندگی به آن‌ها رسیده است و تفسیر موضوعی تنها راهی است که ما را قادر می‌سازد در برابر موضوعات گوناگون زندگی بشر به نظریه‌های اساسی اسلام و قرآن دست یابیم.

ویژگی‌های تفسیر موضوعی

برای تفسیر موضوعی در مقایسه با تفسیر ترتیبی ویژگی‌ها و امتیازاتی بیان شده که این امتیازات ناظر به دو قسم گونه دوم از تفسیر موضوعی‌اند. شایان ذکر است که برخی از موارد ذیل ناظر به تفاوت تفسیر ترتیبی با هر دو شیوه گونه سوم است و برخی ناظر به یکی از این دو شیوه است:

  1. در تفسیر ترتیبی مفسر در مقابل قرآن می‌نشیند و به ترتیب سوره ها و آیات معارف آن را استنباط و دریافت می‌کند اما در تفسیر موضوعی مفسر ابتدا به واقعیت زندگی خود می‌نگرد و نیازهای فکری، اعتقادی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی و... را در جوانب مختلف زندگی احساس و سپس برای برآورده ساختن آن‌ها به قرآن مراجعه و با استنطاق از آن پاسخ آن‌ها را دریافت می‌کند. در واقع در تفسیر موضوعی مفسر دائماً میان قرآن و واقعیت زندگی ارتباط و پیوندی محکم دیده، به آیات قرآن به عنوان مفسر و راهگشا و بیانگر نیازهای زندگی خود نظر می‌کند.
  2. در تفسیر ترتیبی مفسر به تحلیل مفردات و جمله‌های آیات پرداخته، مدلول‌های آن‌ها را استخراج می‌کند اما در تفسیر موضوعی مفسر افزون بر این می‌کوشد از مجموع مدلول‌های جزئی پراکنده در سوره‌ها و پیوند آن‌ها با یکدیگر دیدگاه قرآن را درباره موضوعی خاص به دست آورد.
  3. در تفسیر ترتیبی مفسر معلومات تفسیری فراوانی را ـ برحسب مقدار قرآنی که به ترتیب تفسیر می‌کند ـ در حوزه‌های مختلف معرفتی و عملی به دست می‌دهد، در حالی که در تفسیر موضوعی یک اندیشه را به مخاطب ارائه کرده، راه حل‌های گره گشایی را برای مشکلات واقعی ارائه می‌دهد.
  4. انجام یک دوره کامل تفسیر ترتیبی نیازمند صرف زمان درازی است که این توفیق برای دانشمندان انگشت شماری دست داده است اما این زمان در تفسیر موضوعی کوتاه شده و هر مفسری به فراخور حال و فرصت خود به تفسیر یک یا چند موضوع قرآنی می‌پردازد.

شایان گفتن است که وجود این امتیازها و تأکید بر ضرورت تفسیر موضوعی به معنای نبود پیوند میان این دو شیوه از تفسیر و بی‌نیازی تفسیر موضوعی از تفسیر ترتیبی نیست. تفسیر موضوعی به میزان زیادی مبتنی بر تفسیر ترتیبی است؛ به گونه‌ای که بعضی تفسیر ترتیبی را شرط لازم تفسیر موضوعی دانسته، این دو شیوه را دو مرحله متکامل در تفسیر می‌دانند.  افزون بر این باید توجه داشت که رسالت عام قرآن تربیت وهدایت بشر در دو حوزه فرد و جامعه است و بهترین و نزدیک‌ترین راه و نقطه آغاز تحقق این رسالت، و هدایت آحاد جامعه قرائت ترتیبی آیات توأم با تدبر در آن هاست و برای حصول تدبر در قرآن نیازمند تفسیر ترتیبی هستیم.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

مقدمه

کتاب قرآن

تاثیر عمیق قرآن بر روح و جان

و...

فصل دوم: شاخص های قرآن

ویژگیهای قرآن

ویژگیهای جامعیت قرآن

جامعیت و كمال قرآن

حقانیت،‌ درستی و واقع نمایی آموزه های قرآن

استواری،‌ اتقان،‌ منع از فساد و جهل

حركت آفرینی و زمینه سازی

ایجاد خضوع و فروتنی

محرك اندیشه

تكریم گر عقل

برخوردار از مراقبت الهی

موضوعات قرآنی

هماورد خواهی و تحدی قرآن

زمان نزول آیات تحدی

موقعیت و ترتیب آیات تحدی

تبیین قرآن توسط پیامبر و امامان

برای آگاهی از قرآن دو شناخت لازم است

و...

فصل سوم: اهل بیت و قرآن

رابطه اهل بیت (ع‌) و قرآن در روایات

كاربردهای علوم اهل بیت

تفصیل معارف و احكام

تاویل آیات

رفع اختلافها

ایستادگی در برابر انحرافات

تجسم عینی و اسوه بودن

علم ویژه قرآن

تفسیر نبوی

مکتب تفسیری ائمه

جایگاه حدیث در تفسیر

بیان مصادیق آیات

و...

فصل چهارم: تفسیر و تاویل قرآن

قابل فهم بودن قرآن

نظریه اول

نظریه دوم

تفسیر قرآن

تفسیر در لغت

تفسیر در اصطلاح مفسرین

تاویل قرآن

باطن قرآن

مقدمات تفسیر

ضرورتهای تفسیر

مفاهیم واژه ها

بررسی وجوه معنایی

توجه به قرائن خارجی

تاریخ تفسیر

مكاتب تفسیری

مكتب تفسیر نبوی

مكتب تفسیر اهل بیت

مكتب تفسیری صحابه

منابع تفسیر صحابه

اجتهاد

مكتب تفسیری تابعین

و...

فصل پنجم: لطائف سوره حمد

لطایفی از آیات قرآن

لطائف سوره حمد در نماز

تاثیر بر قلب و روح

اساس علوم قرآن

التفات در سوره حمد

لطافت كلمات

لطافت تركیب

نظریه صدرا

مفهوم حمد

محتوای سوره حمد

و...

فصل ششم: محکم و متشابه

نظرات دانشمندان

نظریه سیوطی

نظریه طبرسی

نظریه علامه طباطبایی

حکمت آیات متشابه در قرآن

نظریه زرقانی

نظریه میر محمدی

نظریه عبده

اقسام متشابه

عالمان به تاویل آیات متشابه

و...

فصل هفتم: خدا در قرآن

انگیزه های خداجویی

آیات معرف خداوند

آیات الطاف خدا به بشر

توحید نشانه عبرت و بهترین سخن

آیات نفی شرک از خدا

آیات ضعف خدایان دروغین

نفی بی توجهی به خالق

آیات آثار منفی دوگانه پرستی

و...

فصل هشتم: خلقت انسان و روابط اجتماعی او در قرآن

خلقت انسان

ویژگیهای فردی انسان

آفات ارزشهای انسان

کبر

جهل

زیاده طلبی

فراموشی

امتیازات اجتماعی انسان

و...

فصل نهم: سنت های اجتماعی در قرآن

مفهوم سنت در قرآن

سنت ارادی بودن تحولات اجتماعی

سنت ظهور و سقوط امت ها

سنت هدایت

وسائل و راه های هدایت

سنت پیروزی حق بر باطل

بررسی آیات

و...

نتیجه گیری


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره