پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تمییز در زبان عربی در 43 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تمییز در زبان عربی در 43 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تمییز در زبان عربی در 43 اسلاید

15500 قیمت

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تمییز در زبان عربی در 43 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تمییز در زبان عربی در 43 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

تمییز:اسمی است نکره،جامد،مفرد ومنصوب که از کلمه یا جمله ماقبل خود رفع ابهام می نماید

مانند:حَسُنَ التلمیذُ أدباً.هو اکثرُ منَی اجتهاداً

. تمیز تمیز

ویژگی های تمییز

1- اسم

2- نکره

3- جامد

4- مفرد

5- منصوب ازکلمه یا جمله ی ماقبل خود رفع ابهام می کند.

6- درمعنی) ازلحاظ،ازجهت،ازنظر،از....(ترجمه می شود. 

انواع تمییز

تمییزنسبت:که ازجمله ماقبل خود رفع ابهام می کند که هرگاه بعد از موارد زیراسم نکره،منصوب بیاید تمییز نسبت است که عبارتند:

الف:فعل هایی مانند: طابَ (نیکوشد)، تَقَّدمَ (پیشرفتکرد) زادَ(زیاد شد)، اِزدادَ(زیاد شد)، یزدادُ(زیاد می شود)، مَلاََ(پرشد)، اِمتلا(پُرشد)، یمتَلی(پرمی شود (، کَثُرَ)زیادشد( ، حَسُنَ(خوب شد)، کَفَی(کافی است)، اشتهر(مشهورشد)

رَتَّبَ ) مرتب کرد)، فَجَّرَ(شکافت) و...

اگر بعدشان اسم منصوب بیاید تمییزاست.

مانند:اِمتلاَ قلبی ایماناً

. فعل تمییزنسبت ومنصوب

یَزدادُ المسلمونَ اتّکالاً علی أنفسِهم

. فعل تمییزنسبت ومنصوب

ب: بعدازاَفعَل تفضیل، اسم منصوبی بیاید تمییزاست

مانند: العماءُ أجَلُّ النّاسِ قدراً (دانشمندان گرانقدرترین مردم اند)

. بروزن اَفعل تمییزنسبت

ج:بعد از دو کلمه ی «خیر»و«شر»به معنی (خوبتر)و(بدتر (باشد هرگاه اسم منصوب بیاید تمییز است

مانند:هَوَشَّرُّ النّاسِ خُلقاً (اوبد اخلاق ترین مردم است)

. تمییزنسبت تمیزنسبت

2- تمییزمفرد:که ازکلمه ماقبل خود رفع ابهام می کند که بعد ازموارد زیرهرگاه اسم نکره،منصوب بیاید تمییزاست

عبارتند از:

الف:بعد از پیمانه:کوب، قدح، کَأس،

مانند:شَرِبتُ کوباً لبناً (یک فنجان شیرنوشیدم)

. پیمانه تمییزمفرد

ب:بعدازمساحت(متر،هکتار)

مانند:اشتری الابُ هکتاراً أرضاً) پدر یک هکتار زمین خرید(

. مساحت تمییزمفرد

ج:بعد از وزن) کیلو،مثقال(

مانند: کیلواً تُفاحاً) یک کیلو سیب خریدم(

. وزن تمییزمفرد

د:بعد ازعدد) یعنی معدود اعداد تمییزهستند(

مانند: رایتُ أحدَعشرَ کوکباً) یازده ستاره دیدم(

. عدد تمییزمفرد

نکات مهّم تمییز

1- هرتمییزی دراصل یکی ازنقشهای(مبتدا،فاعل،مفعول) را داشته باشد.اصل تمییز چیست؟

1- مبتدا 2- فاعل 3- مفعول

روش تشخیص اصل تمییز

1- اگرجمله ای که تمییزدرآن است ،جمله اسمیه باشد،اصل تمییزمبتدا است.

جمله اسمیه:

التلمیذُ اکثرُمنّی اجتهاداً اصل تمییز اجتهادُ التلمیذ اکثرُمنّی

مبتدا تمیز

(تلاش این دانش آموزازمن بیشتراست)

2- اگرجمله ای که درآن تمییزاست جمله ای فعلیه باشد و اینکه قبل ازتمییز،نقش مرفوع باشد،اصل تمییز،فاعل است

جمله فعلیه:

حَسُنَ التلمیذُ خُلقاً اصل تمییز حَسُنَ خلقُ التلمیذِ

. فاعل تمییز

. (خلق ومنش دانش آموزنیکوشد)

3- درجمله ای که تمییزدرآن است،جمله ی فعلیه بوده و فعل جمله متعدّی باشد ویا اینکه قبل ازتمییز نقش منصوب باشد،اصل تمییز،مفعول است

جمله فعلیه:

فَجَّرنا الارضَ عیوناً اصل تمییز فَجَّرناعیونَ الارضِ.

. مفعول تمییز

. (چشمه های زمین راشکافتیم)

 

فهرست مطالب:

تعريف تمييز چيست؟

تمييز بر چند نوع است؟

تمييز چه اعرابي دارد؟

تمييز ذات چيست؟

مقصود از شبه مقدار چيست؟

چه زماني تمييز مفرد فقط مجرور مي شود؟

چه زماني تمييز مفرد جائز است منصوب و يا مجرور شود؟

چه زماني تمييز مفرد فقط منصوب مي شود؟

تمييز نسبت چيست؟

تمييز نسبت بر چند نوع است؟

مقصود از تمييز محول چيست؟

تمييز محول در چه مواردي وجوبا منصوب است؟

در چند مورد تمييز افعل تفضيل وجوبا منصوب است؟

چه زماني تمييز افعل تفضيل وجوبا مجرور است؟

تمييز غير محول چيست؟

تمييز غير محول در چه مواردي آورده مي شود؟

تمييز غير محول چه اعرابي دارد؟

در چه مواردي جائز است تميير با مِن مجرور شود؟

در جمله ” عندي شبرٌ ارض“ چه نوع تمييزي آورده شده و چه اعرابي دارد؟

در جمله ” غرست ألارض شجر“ چه نوع تمييزي آورده شده و چه اعرابي دارد؟

در چه مواردي مجرور كردن تمييز به وسيله من ممنوع است؟

عامل تمييز چيست؟

در چند مورد تأخير تمييز از عاملش واجب است؟

چه زماني تقديم تمييز بر عاملش جائز است؟

كم بر چند نوع است؟

كم خبريه بر چه مفهومي دلالت مي كند؟

و...


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره