دانلود پروژه محله های تاریخی شهری

دانلود پروژه محله های تاریخی شهری

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

دانلود پروژه محله های تاریخی شهری

16500 قیمت

دانلود پروژه محله های تاریخی شهری

دانلود پروژه محله های تاریخی شهری

دانلود پروژه محله های تاریخی شهری در73 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

محله های تاریخی شهری:
بافت شهری رامیتوان بانوسازی های گوناگون ،باالزام ها ومقتضیات امروزمنطبق کرد.ازجمله آنهامیتوان به بازآرایی واگردانی وتبدیل یاحتی تخریب ونوسازی اشاره کرد.دراحیای محله های تاریخی شور وسرزندگی محله های تاریخی بایداصالت داشته باشدنه اینکه این امرباترفندوبزک حاصل آید.

تعریف وتبیین محله های شهری:
محله هارامعمولابه 3طریق تعریف ومشخص می کنند:
1.ازطریق حدومرزهای کالبدی
2.ازطریق هویت وخصلت
3.ازطریق پیوندهای کارکردی واقتصادی

باراندازلاکلد ،سنت سوئیس ، نه بلوک خیابانی که باخیابانهای باریک 32فوتی ازهم جداشده اند،آخرین بقایای کرانه ی تاریخی سنت لوئیس به شمارمی ایند. از اواسط دهه ی 1970،ساختمانها ترمیم وبازسازی شدندتا عنصری مهم ازتنوع معماری وزیست محیطی رادرشهرمدرن به وجودآورند. بااین همه در زمان حاضر ازخود مرکز شهر منزوی وجداشده اند.

حدومرزها:
حدومرزممکن است ازطریق گسست کالبدی، مانع یاحاشیه ی کالبدی-مثلا رودخانه یامسیری شلوغ مشخص شود،یابطورمصنوعی بخاطرتسهیلات اداری تعیین شود... حدومرزهای قطعی و روشن محله می تواند در بهبودبخشی و ارتقای هویت گستره نیز تاثیرمثبت داشته باشد وبه ترغیب توسعه  وگسترش برهم کنشهای کارکردی، اقتصادی واجتماعی درمنطقه منجرمی شود.
خصلت وهویت:
خصلت و ویژگی مشترک و مشخصه ی محله ها متضمن ابعاد کارکردی و کالبدی است.این هویت وخصلت چه بسا درهرخشت وملات مکان نهفته ومجسم باشد .نیز می تواند حاصل فعالیتهایی باشد که عرفا وبر طبق سنت درمنطقه شکل گرفته اند.

پیوندهای کارکردی واقتصادی
خصلت محله می تواندناشی ازدرآمیختگی فعالیتهای عمیقا مرتبطی باشد که هریک ازلحاظ اقتصادی به دیگری وابسته است...نمونه ی آن را می توان در محله ی جولری کوارتر(محله ی جواهرسازان) و نیز لیس مارکت(بازاریراق آلات) مشاهده کرد.

درمحله ی سوهوی نیویورک ،هنرمندان  وطرفداران حفاظت تاریخی  توانستند به نوعی اجماع و همرایی وهمچنین تمایل مشترک به حفظ بناهای جلوی خیابان دست یابند. لیکن دلایل اینان درنهایت ،متفاوت بود:حفاظت گرایان به خاطر اصالت تاریخی بناها،وهنرمندان  برای آنکه از ساختمانها به عنوان  نگارخانه  وخانه  استفاده کنند.

حفاظت تاریخی:

تمایل به حفاظت وصیانت از آثار مادی گذشته خود قدمت چندانی ندارد.

نگهداری ازهرگونه آثارمادی ارزشمند پیشینیان ما اندیشه ای است که در دوران اخیر شکل گرفته است.

دربوستون ،هم کناری زیست محیطی جالبی میان خرابه های گسترده ی  کوونت گاردن(تصویربالا) بامیدانگاهی بزرگ  ودرمعرض بادآن ،وفضاهای پیاده ی کوچک وراحت وصمیمی اطراف فاینویل هال  وکوئیسنی مارکت(تصویرپایین) وجود دارد.

توجیهات عمده برای حفاظت تاریخی در7موردزیر عنوان می شود:
1.ارزش زیباشناختی:
ساختمانهاوشهرهای قدیمی ازآن رو ارزشمندند که ذاتا زیبا یا باستانی هستند. بنابر اظهار زوکین درموردساختمانهای صنعتی سابق: ساختاراینگونه بناها دارای استحکام ودرعین حال ظرافتی است که نشان از دورانی دارد که فرم هنوز تعیین  کننده ی مکان بود ونه عملکرد.

شهرقدیم بیانگرمقیاس انسانی، فردیت وتشخص، اهمیت دادن ومهارت، غنا وتنوعی است که اکنون درشهرپلاستیکی وماشین سازمدرن بااجزای تکراری وپروژه های کلان مقیاس آن به چشم نمی خورد.

2.ارزش تنوع معماری:
جاذبه ی زیباشناختی مکان های تاریخی  می تواند ازترکیب ودرهم آمیزی بسیاری ازساختمانهاحاصل آیدونه ارزش مجزای هرساختمان خاص...اکثرشهرها متشکل از ساختمانهایی اند که در ادوارگوناگون با سبک ها وگویش های متنوعی بوجود
آمده اند.
3.ارزش تنوع زیست محیطی:
دربسیاری ازشهرهای آمریکای شمالی اغلب تباین پویایی میان محیط زیست محله ی تاریخی که دارای مقیاس انسانی است وناحیه ی تجاری مرکزی (سی بی دی) مدرن که دارای مقیاس یادواره ای است به چشم میخورد.
4.ارزش تنوع عملکردی:
گستره ی نیمرخهای اجاره ناشی از گستره ی متنوع انواع گوناگون فضا در ساختمانهای ادوارمختلف، ترکیب کاربری ها را امکان پذیرمیسازد.
به این ترتیب میتواندنوعی اشتراک مساعی میان کاربری های عملکردی مختلف درمناطق همجواربوجود آید.

مثلا محله ی فرانسوی نیواورلئان، به عنوان محله ی تفریحی از رابطه ی نیروبخش وهمزیستی سودمند با محله ی اداری مجاور بهره مند است.
5.ارزش منابع:
ساختمانها خواه زیبا وتاریخی باشندوخواه معمولی ولی با کاربرد، بهتراین است که مورد استفاده قراربگیرند،تااینکه جابجا شوند...ارزش آنها درسرمایه گذاری یاهزینه ی تعهدشده ی منابع است.
6.ارزش تداوم خاطره ی فرهنگی(ارزش میراث):
تداوم خاطره و یادمان فرهنگی مهم است.درپیشگفتار“ قانون حفاظت تاریخی ملی آمریکا“ (1966) آمده است:
شالوده های تاریخی وفرهنگی کشورباید به مثابه ی بخشی زنده وفعال ازتوسعه و حیات اجتماعی ما حفظ شودتا به مردم آمریکا شناختی از موقعیتشان اعطاکند.
7.ارزش اقتصادی وتجاری:
ساختمانهای تاریخی، چه دربازار آزاد وچه در بازاری که مداخله های دولتی نقش عمده ای درآن دارند به هر حال بایدواجد ارزش اقتصادی چشمگیر باشند.

دراین پروژه4محله ی مهم وقدیمی انبارکالاهای صنعتی   با دورنماهای شهری متمایز وتصاویر محلی بعنوان گستره های عمده ی اشتغال در گذشته بررسی میشود
1.لیس مارکت ناتینگهام
2.جولری کوارتربیرمنگام
3.لیتل ژرمنی،برادفورد
4.لوور داون تاون
دراینجا در خصوص محله های شهری مهمی به بحث می پردازیم که ازقدیم،محله های صنعتی وتجاری بوده اند اما دستخوش شکلهای گوناگون فرسودگی شده اند.
1.لیس مارکت:
لیس مارکت (محله ی ی یراق سازان) یکی ازچشم اندازهای شهری بریتانیایی منحصربفرد،شامل برخی ازظریفترین عناصرمعماری صنعتی قرن نوزدهم است. نواحی انگشت شماری دربریتانیا باآن قابل مقایسه اند.
تاقرن نوزدهم، آن چیزی که لیس مارکت شدگستره ی مسکونی با خانه های مجلل و وسیع وباغهای آراسته بوده است...........................................................................

 

 

 

دانلود پروژه محله های تاریخی شهری,محله های شهری,محله های تاریخی شهری,مرمت شهری,مرمت

 


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره